mau-so-15-pli-quy-dinh-mau-van-ban-khong-duoc-xac-nhan-khong-thuoc-dien-cap-giay-phep-lao-dong-khong-cap-cap-lai-gia-han-giay-phep-lao-dong

Mẫu số 15/PLI quy định mẫu văn bản không được xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, không cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động

Mẫu số 15/PLI quy định mẫu văn bản không được xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, không cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Scroll to Top