Kiến thức GPLĐ

Điều kiện tuyển dụng và làm việc của người lao động nước ngoài tại Việt Nam theo Bộ Luật Lao động mới nhất 2019

Người nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam phải đảm bảo các điều kiện nhất định và doanh nghiệp muốn sử dụng người lao động nước ngoài cũng phải đáp ứng các điều kiện tuyển dụng theo pháp luật Việt Nam. Năm 2012, Quốc hội nước Cộng …

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An – một cơ quan chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn của tỉnh Long An. Người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp tỉnh Long …