Kiến thức GPLĐ

Lệ phí cấp giấy phép lao động tại tỉnh Long An

Lệ phí cấp giấy phép lao động tại tỉnh Long An là lệ phí nhà nước được Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An quy định trong quyết định số 72/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016. Vậy mức lệ phí cấp giấy phép lao động tại tỉnh Long An hiện nay …