LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 7/12/2017 Hội Đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND về mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Theo nghị quyết, người sử dụng lao động khi làm thủ tục để được cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam cấp giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoạt động trên địa bàn thành phố thực phải thực hiện mức đóng lệ phí như sau:

– Mức đóng cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là 600.000 đồng/01 giấy phép.

– Mức đóng cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là 450.000 đồng/01 giấy phép.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, kỳ họp thứ sáu thông qua, trực tiếp do Chủ tịch Hội Đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh – Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm ký, và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018; Nội dung quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tại Khoản 4 Mục II của Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Nghị quyết số 124/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố bị bãi bỏ kể từ ngày 07/12/2018.

Nguồn tham khảo: nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND của Hội Đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Scroll to Top