Lệ phí cấp giấy phép lao động tại tỉnh Long An

Lệ phí cấp giấy phép lao động tại tỉnh Long An là lệ phí nhà nước được Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An quy định trong quyết định số 72/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016. Vậy mức lệ phí cấp giấy phép lao động tại tỉnh Long An hiện nay là bao nhiêu? Ai là người có thể đóng mức phí này? Cơ sở nào ban hành quyết định về mức lệ phí cấp giấy phép lao động tại tỉnh Long An? Sau đây, PNVT chúng tôi xin được thông tin trong bài viết này những vấn đề được nêu ở trên.

Lệ phí cấp giấy phép lao động tại tỉnh Long An

Lệ phí cấp giấy phép lao động tại tỉnh Long An hiện nay?

Theo bảng mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An được ban hành kèm theo quyết định số 72/2016/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh thì mức lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Long An như sau:

– Cấp mới: 600.000 đồng/ giấy phép

– Cấp lại: 450.000 đồng/ giấy phép

Đối tượng có thể đóng mức lệ phí cấp giấy phép lao động tại tỉnh Long An?

Doanh nghiệp/ đơn vị/ tổ chức có nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài hoặc cá nhân được ủy quyền thực hiện thủ tục làm giấy phép lao động cho người nước ngoài sẽ đóng mức lệ phí xin cấp giấy phép lao động.

Cơ sở ban hành quyết định về mức lệ phí cấp giấy phép lao động tại tỉnh Long An?

Để ban hành quyết định 72/2016/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2016, UBND tỉnh Long An đã tham khảo vào các văn bản dưới đây:

– Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

– Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

– Luật Phí và Lệ phí ngày 25/11/2015;

– Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và Lệ phí;

– Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An;

– Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại tờ trình số 4077/TTr-STC ngày 12/12/2016,

Nơi đóng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Long An

Tùy thuộc vào từng trường hợp mà bạn đóng lệ phí xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại 1 trong 2 đơn vị dưới đây:

*Sở lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Long An

– Địa chỉ: 76 Nguyễn Huệ, Phường I Thành phố Tân An, Long An.

– Điện thoại: (0723). 826214.

– Fax: (0723). 827149.

*Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An

– Địa chỉ: 65B Châu Văn Giác, Phường 2, TP Tân An, Long An

– Điện thoại: (0272) 3825.445

– Fax: (0272) 3825.442

– Email: bqlkkt@longan.gov.vn

– Website: bqlkkt.longan.gov.vn; ipinvietnam.vn

Lệ phí cấp giấy phép lao động tại tỉnh Long An bắt đầu có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 01/01/2017. Nếu bạn muốn thực hiện dịch vụ làm giấy phép lao động thì phí có thể cao hơn, tuy nhiên, bạn sẽ thoải mái và dễ chịu hơn khi giao toàn bộ thủ tục cho đơn vị dịch vụ thực hiện.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top