Home Thủ tục + Form mẫu Mẫu số 1 thông tư 40/2016 thay thế mẫu số 1 thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mẫu số 1 thông tư 40/2016 thay thế mẫu số 1 thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mẫu số 1 thông tư 40/2016 đã thay thế mẫu số 1 thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH kể từ ngày 12/12/2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội là biểu mẫu báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài mới nhất. Đây là văn bản không thể thiếu khi làm hồ sơ xin giấy phép lao động nước ngoài. Văn bản này phải được cơ quan có thẩm quyền nhà nước trả lời chấp thuận, xác định có nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì doanh nghiệp mới được quyền thuê người lao động nước ngoài làm việc cho doanh nghiệp/tổ chức của mình.

Mẫu số 1 thông tư 40/2016 đã thay thế mẫu số 1 thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH

Cách điền mẫu số 1 thông tư 40/2016

Đại diện doanh nghiệp/tổ chức điển đầy đủ các thông tin sau:

– Tên doanh nghiệp/tổ chức;

– Địa chỉ;

– Điện thoại – Số fax;

– Email – Website;

– Giấy phép kinh doanh/hoạt động;

– Lĩnh vực kinh doanh/hoạt động;

– Thông tin người nộp hồ sơ của doanh nghiệp/tổ chức để liên hệ khi cần thiết (số điện thoại, email).

Đặc biệt, trong báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài phải điền đầy đủ các thông tin:

– Vị trí công việc: lựa chọn 1 trong 4 vị trí công việc: nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật;

– Chức danh công việc: sẽ do doanh nghiệp/tổ chức tự kê khai, ví dụ: kế toán, giám sát công trình v.v…;

– Số lượng người;

– Thời hạn làm việc từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm;

– Lý do sử dụng người lao động nước ngoài.

Xem tham khảo thêm Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại đây hoặc https://giaypheplaodong.net.vn/thu-tuc-xin-giay-phep-lao-dong-cho-nguoi-nuoc-ngoai-moi-nhat/.

Toàn bộ nội dung mẫu số 1 thông tư 40/2016

Mẫu số 1 (Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP)

—————————————————————–

TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Số:     /

V/v giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    , ngày   …..   tháng   …..     năm …….

 

Kính gửi: ………………………………………………………. (1)

Thông tin về doanh nghiệp/tổ chức: tên doanh nghiệp/tổ chức, địa chỉ, điện thoại, fax, email, website, giấy phép kinh doanh/hoạt động, lĩnh vực kinh doanh/hoạt động, người nộp hồ sơ của doanh nghiệp/t chức để liên hệ khi cần thiết (số điện thoại, email)

Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài như sau:

  1. Vị trí công việc 1:(Lựa chọn 1 trong 4 vị trí công việc: nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật).

– Chức danh công việc: (do doanh nghiệp/tổ chức tự kê khai, ví dụ: kế toán, giám sát công trình v.v…)

– Số lượng (người):

– Thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm):

– Lý do sử dụng người lao động nước ngoài:

  1. Vị trí công việc 2: (nếu có)(Lựa chọn 1 trong 4 vị trí công việc: nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật).

– Chức danh công việc: (do doanh nghiệp/tổ chức tự kê khai, ví dụ: kế toán, giám sát công trình v.v…)

– Số lượng (người):

– Thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm):

– Lý do sử dụng người lao động nước ngoài:

  1. Vị trí công việc… (nếu có)

Đề nghị ….(2) xem xét, thẩm định và chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu:……….

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC 
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: (1) (2) Cục Việc làm (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)/Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh, thành phố….

Mẫu số 1 thông tư 40/2016 chỉ có giá trị khi nào?

Điều chú ý quan trọng nhất của Mẫu số 1 thông tư 40/2016 khi làm mẫu báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài là phải có chữ ký, đóng dấu của đại diện doanh nghiệp/ tổ chức nước ngoài.

Trách nhiệm lập và giải quyết mẫu số 1 TT40/2016

Mẫu số 1 – Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài là văn bản do đại diện doanh nghiệp/ tổ chức lập ra và gửi Cục Việc làm (Bộ Lao động – Thương binh Xã hội) hoặc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh/ thành phố. Tuy nhiên, tùy vào tình hình của từng tỉnh/thành phố mà cơ quan tiếp nhận này có thể là Sở lao động trực thuộc tỉnh/thành phố đó để nhận thay cho UBND tỉnh/thành phố.

Cơ sở pháp lý của Mẫu số 1 thông tư 40/2016:

Mẫu số 1 TT40/2016 này được ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP .

Download mẫu số 1 thông tư 40/2016

Để download mẫu số 1 thông tư 40/2016 .doc hoặc .pdf, hãy CLICK TẢI NGAY dưới đây

tải mẫu số 1 thông tư 40/2016.dochoặc click link dự phòng dưới đây

https://pnvt.vn/vbpl-bieu-mau/mau-so-1-thong-tu-40-2016-va-mau-so-01-thong-tu-03-2014-tt-bldtbxh-pnvt.vn.doc.docx

http://www.mediafire.com/file/44rjr4vp93i4473/mau-so-1-thong-tu-40-2016-va-mau-so-01-thong-tu-03-2014-tt-bldtbxh-pnvt.vn.pdf.pdf/file

http://www.mediafire.com/file/lhjku3pqc702a9k/mau-so-1-thong-tu-40-2016-va-mau-so-01-thong-tu-03-2014-tt-bldtbxh-pnvt.vn.doc.docx/file

Mẫu số 1 thông tư 40/2016 thay thế cho mẫu số 1 thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động , Thương binh và Xã hội là mẫu quan trọng đầu tiên trong bộ hồ sơ xin giấy phép lao động. Do đó, đại điện doanh nghiệp/ tổ chức cần cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác để làm căn cứ cho việc cho việc xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.