Home Thủ tục + Form mẫu Mẫu số 7 Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH xin cấp giấy phép lao động

Mẫu số 7 Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH xin cấp giấy phép lao động

Mẫu số 7 Thông tư 40/2016 của Bộ LĐTBXH là mẫu xin cấp giấy phép lao động của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, nghĩa là mẫu đơn đề nghị cấp mới và cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài cùng chung Mẫu số 7 thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH. Mẫu số 7 thông tư 40/2016 thay thế Mẫu số 7 thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH do đại diện doanh nghiệp/tổ chức thực hiện và gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh / thành phố – nơi doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng người nước ngoài đặt trụ sở.

mẫu số 7 thông tư 40/2016

Cấu trúc mẫu đơn số 7 xin giấy phép lao động

Mẫu đơn đề nghị cấp mới và cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài gồm 4 phần:

– Phần 1: thông tin về doanh nghiệp;

– Phần 2: thông tin về người lao động nước ngoài được đề nghị cấp/ cấp lại giấy phép lao động;

– Phần 3: Mô tả quá trình đào tạo của người lao động nước ngoài;

– Phần 4: Mô tả quá trình làm việc của người lao động nước ngoài;

Cách điền mẫu số 7 thông tư 40/2016

Để điền mẫu số 7 thông tư 40/2016 hợp lệ, bạn cần điền đầy đủ các thông tin sau:

– Thông tin về doanh nghiệp: tên doanh nghiệp/tổ chức, loại hình doanh nghiệp/tổ chức, tổng số lao động đang làm việc, địa chỉ, điện thoại, giấy phép kinh doanh, cơ quan cấp – lĩnh vực kinh doanh, thông tin liên hệ với người nộp hồ sơ.

– Thông tin về người lao động nước ngoài được đề nghị cấp/ cấp lại giấy phép lao động: họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch, số hộ chiếu – cơ quan cấp, trình độ chuyên môn, làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức, địa điểm làm việc, vị trí công việc, chức danh công việc, hình thức làm việc, mức lương, thời hạn làm việc, nơi đăng ký nhận giấy phép lao động, lý do đề nghị cấp/ cấp lại giấy phép lao động.

– Mô tả quá trình đào tạo của người lao động nước ngoài

– Mô tả quá trình làm việc của người lao động nước ngoài, gồm: các nơi làm việc, địa điểm, vị trí, chức danh và thời hạn làm việc, nơi làm việc cuối cùng và hiện tại

Lưu ý: riêng phần 3 và phần 4 không áp dụng đối với trường hợp cấp lại giấy phép lao động. Xem tham khảo thêm Mẫu số 01 thông tư 40/2016 tại đây hoặc https://giaypheplaodong.net.vn/mau-so-1-thong-tu-40-2016-thay-the-mau-so-1-thong-tu-03-2014-tt-bldtbxh-cua-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi/.

Cơ sở pháp lý của mẫu 7 thông tư 40/2016

Mẫu số 7 – Đơn đề nghị cấp mới / cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài là mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.

Giá trị pháp lý của mẫu số 7 xin giấy phép lao động

Mẫu này chỉ có giá trị khi có chữ ký đóng dấu của đại diện doanh nghiệp/ tổ chức sử dụng người lao động nước ngoài.

Mẫu số 7: Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.

TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số:………………….
V/v cấp/cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

……., ngày…..tháng…..năm……..

 

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh…………

 1. Tên doanh nghiệp/tổ chức: …………………………………………………………………………………
 2. Loại hình doanh nghiệp/tổ chức (doanh nghiệp trong nước/doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài/cơ quan, tổ chức/nhà thầu) ……………………………………………………….
 3. Tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức: ……………………. người

Trong đó số lao động nước ngoài là: …………………………………………………………… người

 1. Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………
 2. Điện thoại: ……………………………………………… 6. Email (nếu có) ………………………………
 3. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: …………………………………………………………………..

Cơ quan cấp: ……………………………………………… Có giá trị đến ngày: …………………………..

Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): …………………………………………………………………………….

 1. Người nộp hồ sơ của doanh nghiệp/tổ chức để liên hệ khi cần thiết (số điện thoại, email):

…………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ văn bản thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài số… (ngày/tháng/năm) của……………., (tên doanh nghiệp/tổ chức) đề nghị cấp/cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, cụ thể như sau:

 1. Họ và tên (chữ in hoa): …………………………………………………………………………………………
 2. Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………… 11. Giới tính (Nam/Nữ) ……
 3. Quốc tịch: …………………………………………………………………………………………………………
 4. Hộ chiếu/giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế số: …………………………………………………………..

Cơ quan cấp: ……………………………………………… Có giá trị đến ngày: ……………………………

 1. Trình độ chuyên môn (tay nghề) (nếu có): ……………………………………………………………
 2. Làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức: …………………………………………………………………….
 3. Địa điểm làm việc: ……………………………………………………………………………………………
 4. Vị trí công việc: ………………………………………………………………………………………………..
 5. Chức danh công việc: ………………………………………………………………………………………
 6. Hình thức làm việc (nêu cụ thể theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016): ……………………………………………………………………
 7. Mức lương: …………………………. VNĐ
 8. Thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm) ………………………………
 9. Nơi đăng ký nhận giấy phép lao động: ……………………………………………………………….
 10. Lý do đề nghị (chỉ áp dụng đối với trường hợp cấp lại giấy phép lao động): ……………

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO (1)

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC (2)

24. Nơi làm việc

– Nơi làm việc lần 1:

+ Địa điểm làm việc:

+ Vị trí công việc: ………………………………………………………………………………………………….

+ Chức danh công việc: ………………………………………………………………………………………..

+ Thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm)………………………………..

– Nơi làm việc lần 2: …………………………………………………………………………………………….

+ Địa điểm làm việc: ……………………………………………………………………………………………

+ Vị trí công việc: ………………………………………………………………………………………………..

+ Chức danh công việc: ………………………………………………………………………………………

+ Thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm)……………………………….

– Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại: ………………………………………………………………….

+ Địa điểm làm việc: …………………………………………………………………………………………..

+ Vị trí công việc: ……………………………………………………………………………………………….

+ Chức danh công việc: ……………………………………………………………………………………..

+ Thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm)……………………………..

Chúng tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là đúng sự thật. Nếu sai, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu đơn vị

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

– (1), (2): Không áp dụng đối với trường hợp cấp lại giấy phép lao động.

Download mẫu số 7 thông tư 40/2016

Để download mẫu số 7 thông tư 40/2016 .doc hoặc pdf, vui lòng bấm CLICK TẢI NGAY dưới đây hoặc các link dự phòng bên dưới.

download mẫu số 7 thông tư 40/2016 .doc hay .pdflink dự phòng

https://pnvt.vn/vbpl-bieu-mau/mau-so-7-thong-tu-40-2016-xin-cap-giay-phep-lao-dong-upweb.doc

http://www.mediafire.com/file/evmwc0b748g69qo/mau-so-7-thong-tu-40-2016-xin-cap-giay-phep-lao-dong-upweb.pdf.pdf/file

http://www.mediafire.com/file/5uq3yzmrdf7c7cb/mau-so-7-thong-tu-40-2016-xin-cap-giay-phep-lao-dong-upweb.doc.doc/file

Mẫu số 7 Thông tư 40/2016 của Bộ LĐTBXH xin cấp giấy phép lao động hay Mẫu số 7 thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH là một trong những thành phần hồ sơ quan trọng, bắt buộc đối với người nước ngoài khi làm hồ sơ xin cấp giấy phép lao động tại Việt Nam. Mọi thắc mắc, vui lòng gọi PNVT để được tư vấn tốt nhất. Chúng tôi luôn mang lại những giá trị tốt nhất cho bạn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.