Home Thủ tục + Form mẫu Mẫu xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động – mẫu số 9 theo thông tư 40/2016

Mẫu xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động – mẫu số 9 theo thông tư 40/2016

Mẫu xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động – mẫu số 9 theo thông tư 40/2016 là mẫu áp dụng cho người nước ngoài di chuyển nội bộ trong phạm vị 11 ngành dịch vụ trong bản cam kết giữa Việt Nam và Tổ chức thương mại thế giới. Nếu duyệt kết quả thì một công văn của sở lao động xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động
Văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động – PNVT

Nội dung của Mẫu xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

mẫu xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động
Tải ngay mẫu xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động – PNVT

Mẫu số 9: Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.

TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số:………………….
V/v xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

……., ngày…..tháng…..năm……..

 

Kính gửi: ……………………………………………… (1)

  1. Tên doanh nghiệp/tổ chức: ………………………………………………………………………………….
  2. Loại hình doanh nghiệp/tổ chức (doanh nghiệp trong nước/doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài/cơ quan, tổ chức/nhà thầu) ……………………………………………………….
  3. Tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức: ………………………….. người

Trong đó số lao động nước ngoài là:……………………………………………… người

  1. Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………..
  2. Điện thoại: ……………………………………………… 6. Email (nếu có) …………………………….
  3. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: ………………………………………………………………….

Cơ quan cấp: ……………………………………………… Có giá trị đến ngày: ………………………….

Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): ……………………………………………………………………………

  1. Người nộp hồ sơ của doanh nghiệp/tổ chức để liên hệ khi cần thiết (số điện thoại, email):

………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ văn bản số…. (ngày/tháng/năm) của ….. về việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài, (tên doanh nghiệp/tổ chức) đề nghị …………….. (2) xác nhận những người lao động nước ngoài sau đây không thuộc diện cấp giấy phép lao động (có danh sách kèm theo) và các điều kiện cụ thể như sau:

– Trường hợp lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (nêu rõ thuộc đi tượng nào quy định tại Điều 7 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016).

– Các giấy tờ chứng minh kèm theo (liệt kê tên các giấy tờ).

Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu đơn vị

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: (1) (2) Cục Việc làm (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)/S Lao động – Thương binh và Xã hội tnh, thành phố…

Xem thêm mẫu đăng ký sử dụng lao động nước ngoài để biết thêm thông tin liên quan. Trong quá trình khai báo văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động, hay mẫu xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động / Mẫu xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động – mẫu số 9 theo thông tư 40/2016, bạn mạnh dạn gọi ngay PNVT, PNVT chuyên giải quyết hồ sơ khó là người bạn đồng hành của bạn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.