Trình tự thủ tục làm giấy phép lao động 2019, 2020: cấp mới, gia hạn, cấp lại, xin miễn giấy phép lao động

Ngày 04/5/2019, Bộ Lao động Thương binh và xã hội đã ban hành quyết định số 632/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động Thương binh và xã hội. Theo văn bản này, quy trình thủ tục báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài và thủ tục làm giấy phép lao động được mô tả cụ thể, rõ ràng, đầy đủ nhất, vậy nên chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

Quyết định số 632/QĐ-LĐTBXH về công bố thủ tục sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm và phạm vi quản lý của Bộ LĐTBXH

Công văn trả giấy phép lao động

Trình tự thủ tục làm giấy phép lao động

1. Trình tự thủ tục báo cáo giải trình, nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Trước khi thực hiện thủ tục làm giấy phép lao động thì việc báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài là việc làm vô cùng quan trọng và cần thiết. Dưới đây là các bước thực hiện thủ tục báo cáo giải trình, nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài:

Bước 1: Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) gửi báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài hoặc thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo chấp thuận sử dụng người lao động nước tới người sử dụng lao động trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi.

* Hồ sơ báo cáo nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

1. Mẫu số 1 Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH hoặc Mẫu số 2 Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH (nếu thay đổi nhu cầu).

2. Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập trung tâm

Kết quả thực hiện thủ tục: Thông báo chấp nhận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài của người sử dụng lao động.

2. Trình tự thủ tục làm giấy phép lao động (thủ tục cấp mới giấy phép lao động)

Khi thực hiện thủ tục làm giấy phép lao động, các bạn cần tuân thủ các bước sau:

Bước 1: Trước ít nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động đó cần nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài. Trường hợp không cấp giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Đối với người lao động nước ngoài làm việc theo hợp đồng lao động, sau khi được cấp giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến làm việc cho người sử dụng lao động. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết tới

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.

Hồ sơ thủ tục làm giấy phép lao động (cấp mới giấy phép lao động)

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động – mẫu số 7 Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH.

2. Giấy chứng nhận sức khỏe, có thời hạn không quá 12 tháng

3. Phiếu lý lịch tư pháp được cấp không quá 06 tháng

4. Văn bản chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật: bằng cấp, chứng chỉ; giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc…

5. 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm)

6. Bản sao hộ chiếu

7. Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài: hợp đồng lao động, thông báo bổ nhiệm, hợp đồng lao động,….

8. Thông báo chấp thuận vị trí làm việc của người lao động nước ngoài của cơ quan có thẩm quyền.

3. Trình tự thủ tục làm giấy phép lao động (thủ tục gia hạn giấy phép lao động, thủ tục cấp lại giấy phép lao động bị mất, bị hỏng, thay đổi thông tin…)

Với thủ tục làm giấy phép lao động ở dạng gia hạn hay cấp lại giấy phép lao động bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi thông tin trên giấy phép lao động thì các bạn cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Trường hợp giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp lại giấy phép lao động. Trường hợp không cấp lại giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Đối với người lao động nước ngoài làm việc theo hợp đồng lao động, sau khi được cấp lại giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Hồ sơ thủ tục làm giấy phép lao động (gia hạn, cấp lại giấy phép lao động)

1. Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động – mẫu số 7 Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH.

2. 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm)

3. Hộ chiếu bản sao

4. Giấy phép lao động đã được cấp:

+ Trường hợp giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày thì phải có giấy chứng nhận sức khỏe/giấy khám sức khỏe và thông báo chấp thuận vị trí làm việc của người lao động nước ngoài.

+ Trường hợp giấy phép lao động bị mất thì phải có xác nhận của cơ quan Công an cấp xã của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài theo quy định của pháp luật.

+ Trường hợp thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động thì phải có các giấy tờ chứng minh.

4. Trình tự thủ tục xin xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Khác với thủ tục làm giấy phép lao động, thủ tục xin giấy xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động, các bạn cần thực hiện:

Bước 1: Người sử dụng lao động đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người nước ngoài dự kiến làm việc xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động trước ít nhất 07 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc.

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản xác nhận gửi người sử dụng lao động. Trường hợp không xác nhận thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Hồ sơ thủ tục xin xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động

– Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo Mẫu số 5 Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH.

– Hộ chiếu bản sao

– Thông báo chấp thuận vị trí làm việc của người lao động nước ngoài

– Các giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động: giấy chứng nhận đầu tư, giấy xác nhận chuyên gia, thư bổ nhiệm, bằng đại học, kinh nghiệm quản lý, giấy đăng ký kinh doanh.

Trên đây là trình tự thủ tục làm giấy phép lao động đầy đủ với từng trường hợp cụ thể. Nếu quý khách có bất kỳ vướng mắc khó khăn nào trong việc chuẩn bị hồ sơ, thực hiện thủ tục trên thì hãy gọi đến văn phòng của PNVT. Với nhiều năm xử lý hồ sơ, hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc làm giấy phép lao động, PNVT sẽ đem lại sự hài lòng cho nhiều đơn vị và người nước ngoài muốn làm việc hợp pháp ở Việt Nam.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!
GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG PNVT 
CHUYÊN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ KHÓ – HỒ SƠ BỊ TỪ CHỐI BẰNG CÔNG VĂN
217/2A1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q. Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 3510 6980 | (028) 3514 7013  | (028) 3514 7944  | Di động: 0977 894 613

Email: pnvt05@gmail.com ; pnvt04@gmail.com ;pnvt911@gmail.com; pnvt09@gmail.com ; pnvt15@gmail.com ( TPHCM)

 pnvt04@gmail.com ;pnvt15@gmail.com ; pnvt06@gmail.com ;pnvt08@gmail.com; pnvt07@gmail.com ; pnvt911@gmail.com; (Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Long An, Lâm Đồng, Trà Vinh, Tiền Giang…)

Than phiền và góp ý: pnvtvn@gmail.com; Di động: 0977 97 99 96

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown