7 trường hợp được miễn giấy phép lao động Việt Nam 2021

Theo điều 7, điều 8 nghị định 152/2020/NĐ-CP, có hiệu lực áp dụng từ ngày 15/02/2021 thì có 7 trường hợp được miễn giấy phép lao động Việt Nam 2021 (bao gồm trường hợp người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.) – nghĩa là 7 đối tượng này sẽ thực hiện trình tự thủ tục xin miễn giấy phép lao động 2021 mà không phải thực hiện thủ tục xin xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động Việt Nam, cụ thể:

7 trường hợp được miễn giấy phép lao động Việt Nam

  1.  Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ.
  2. Là luật sư nước ngoài đã được cấp Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của Luật Luật sư.
  3. Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.
  4. Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên.
  5. Là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên.
  6. Vào Việt Nam làm việc tại vị trí nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và không quá 03 lần trong 01 năm.
  7. Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam quy định tại điểm l khoản 1 Điều 2 Nghị định này.

Với 7 trường hợp được miễn giấy phép lao động Việt Nam 2021 thì người sử dụng lao động không phải làm thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động nhưng phải báo cáo với cơ quan có thẩm quyền nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc thông tin: họ và tên, tuổi, quốc tịch, số hộ chiếu, tên người sử dụng lao động nước ngoài, ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc trước ít nhất 3 ngày, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại Việt Nam.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top