Home Thủ tục + Form mẫu Hướng dẫn điền mẫu số 07/PLI nghị định 152/2020/NĐ-CP

Hướng dẫn điền mẫu số 07/PLI nghị định 152/2020/NĐ-CP

Người sử dụng lao động nước ngoài định kỳ trước ngày 05/7 và ngày 05/01 của năm sau, phải báo cáo 6 tháng đầu năm và hàng năm về tình hình sử dụng người lao động nước ngoài (NLĐNN) theo Mẫu số 07/PLI nghị định 152/2020/NĐ-CP – Báo cáo tình hình người lao động nước ngoài.

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng NLĐNN được lập khi nào ?

Theo Điều 6 Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định mẫu báo cáo sử dụng NLĐNN như sau:

  •  Trước ngày 05/7 và ngày 05/01 của năm sau, người sử dụng lao động nước ngoài báo cáo 6 tháng đầu năm và hàng năm về tình hình sử dụng NLĐ nước ngoài. Thời gian chốt số liệu báo cáo 6 tháng đầu năm được tính từ ngày 15/12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14/6 của kỳ báo cáo. Thời gian chốt số liệu báo cáo hằng năm tính từ ngày 15/12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14/12 của kỳ báo cáo.
  • Thời gian chốt số liệu báo cáo 6 tháng đầu năm và hằng năm thực hiện theo quy định của Chính phủ về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Mẫu số 07/PLI về báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài của doanh nghiệp, tổ chức

Hướng dẫn điền mẫu số 07/PLI

Điền đầy đủ thông tin về doanh nghiệp/tổ chức: tên doanh nghiệp/tổ chức, địa chỉ, điện thoại, fax, email, website, giấy phép kinh doanh/hoạt động, lĩnh vực kinh doanh/hoạt động, người đại diện của doanh nghiệp/tổ chức để liên hệ khi cần thiết (số điện thoại, email).

Điền đầy đủ thông tin tình hình tuyển dụng, sử dụng và quản lý người lao động nước ngoài: số liệu về người lao động nước ngoài của doanh nghiệp, tổ chức (có bảng tổng hợp số liệu kèm theo). Đồng thời nêu đánh giá, kiến nghị (nếu có).

Điền bảng tổng hợp người lao động nước ngoài

Tải Mẫu số 07/PLI – báo cáo tình hình sử dụng lao động người nước ngoài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.