Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Gia Lai

Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Gia Lai được nêu trong nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND của Hội Đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Gia Lai

Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND được kỳ họp thứ hai, khóa XI, Hội Đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai thông qua ngày 08/12/2016. Doanh nghiệp, người nước ngoài có thể tham khảo văn bản này để nắm các thông tin về mức lệ phí, đối tượng nộp lệ phí, cơ quan thu phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Gia Lai dưới đây:

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 47/2016/NQ-HĐND

Gia Lai, ngày 08 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày ngày 23/8/2016 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành mội số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Xét Tờ trình số 5428/TTr-UBND ngày 24/11/2016 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại Kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, cụ thể:

1. Đối tượng thu, nộp lệ phí:

a) Người nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam là người sử dụng lao động khi làm thủ tục để được cơ quan quản lý Nhà nước Việt Nam cấp giấy phép lao động và cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức của mình hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

b) Cơ quan, đơn vị thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam là Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ban quản lý khu kinh tế tỉnh được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ban quản lý khu kinh tế tỉnh được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ủy quyền cấp giấy phép lao động.

2. Mức thu lệ phí:

a) Mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động: 400.000 đồng/1 giấy phép;

b) Mức thu lệ phí cấp lại giấy phép lao động: 300.000 đồng/1 giấy phép.

3. Kê khai, thu, nộp lệ phí:

Cơ quan, đơn vị thu lệ phí thực hiện nộp toàn bộ số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, mục, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. Cơ quan, đơn vị thu lệ phí thực hiện kê khai, nộp lệ phí theo tháng, quyết toán lệ phí theo năm theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

Chứng từ thu lệ phí thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính hướng dẫn về in, phát hành quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

Điều 2. Giao UBND tỉnh ban hành Quyết định triển khai thực hiện.

Nghị quyết này thay thế nội dung quy định về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam tại Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của HĐND tỉnh Gia Lai khóa IX, kỳ họp thứ 9 về việc thông qua chế độ thu, nộp các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND ngày 24/9/2007 của HĐND tỉnh Gia Lai khóa IX kỳ họp thứ 11 về việc thông qua tỷ lệ trích để lại đối với các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI, kỳ họp thứ Hai thông qua ngày 08/12/2016 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2017./.

Nơi nhận:
– Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
– VP Quốc hội;
– TTCP; VPCP;
– Bộ Tư pháp;
– Thường trực Tỉnh ủy;
– Thường trực HĐND tỉnh;
– UBND, UBMTTQVN tỉnh;
– LĐ các Ban HĐND tỉnh;
– VKSND, TAND, Cục THADS tỉnh;
– Các VP: Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
– Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
– HĐND – UBND các huyện, thị xã, thành phố;
– LĐ và CV Phòng Tổng hợp;
– Báo Gia Lai, Đài PT-TH tỉnh;
– Lưu: VT-HĐND.

Làm giấy phép lao động ở Gia Lai đảm bảo 100%

hồ sơ miễn giấy phép lao động

Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND – lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Gia Lai chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. Nghị quyết này được ban hành đã thay thế nội dung quy định về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được thể hiện qua Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 và Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND ngày 24/9/2007 của Hội Đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top