Home Thủ tục + Form mẫu Mẫu số 01/PLI về giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Mẫu số 01/PLI về giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Mẫu số 01/PLI hay văn bản giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài dùng cho doanh nghiệp, tổ chức là mẫu văn bản thay thế mẫu số 1 thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH. Mẫu số 01/PLI về giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài được ban hành theo nghị định 152/2020/NĐ-CP, và có hiệu lực áp dụng từ ngày 15/02/2021.

Mẫu số 01/PLI về giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Nội dung văn bản giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo mẫu Mẫu số 01/PLI

Thủ tục xin cấp mới giấy phép lao động

Gia hạn giấy phép lao động

Nội dung giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo mẫu Mẫu số 01/PLI sẽ xoay quanh các thông tin sau:

1. Thông tin về doanh nghiệp/tổ chức: tên doanh nghiệp/tổ chức, loại hình doanh nghiệp/tổ chức, tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức, trong đó số lao động nước ngoài đang làm việc, địa chỉ, điện thoại, fax, email, website, thời hạn của giấy phép kinh doanh/hoạt động, lĩnh vực kinh doanh/hoạt động, người nộp hồ sơ của doanh nghiệp/tổ chức để liên hệ khi cần thiết (số điện thoại, email).

2. Thông tin giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài:

Vị trí công việc: (nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật).

– Chức danh công việc: (do doanh nghiệp/tổ chức tự kê khai, ví dụ: kế toán, giám sát công trình v.v…)

– Số lượng (người):

– Thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm):

– Địa điểm làm việc (dự kiến):

– Hình thức làm việc (nêu rõ thuộc hình thức làm việc):

– Lý do sử dụng người lao động nước ngoài (tình hình sử dụng người lao động nước ngoài hiện nay (nếu có), mô tả vị trí công việc, chức danh công việc và yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm để thực hiện công việc đó, lý do không tuyển người Việt Nam vào vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài…):

Yêu cầu của việc giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo mẫu số 01/PLI

Yêu cầu của giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo mẫu số 01/PLI là phải được đại diện doanh nghiệp, tổ chức ký tên, đóng dấu xác nhận.

Mẫu giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài – Mẫu số 01/PLI phải được trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.

Doanh nghiệp, tổ chức (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và giải trình với cơ quan chức năng nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.

Nơi tiếp nhận văn bản giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo mẫu số 01/PLI

Nơi tiếp nhận văn bản giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo mẫu số 01/PLI là Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm)/Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố…

Tải mẫu Mẫu số 01/PLI.doc /  Mẫu số 01/PLI.pdf

Văn bản giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 01/PLI là văn bản cần khai khi thực hiện thủ tục giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, thủ tục xin cấp/cấp lại, gia hạn giấy phép lao động (trừ các trường hợp người sử dụng lao động không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo nghị định 152/2020/NĐ-CP). Để tìm hiểu thêm về thủ tục cũng như cách điền mẫu văn bản, các bạn hãy liên hệ PNVT nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.