Trên 30% thủ tục hành chính về Lao động Thương Binh và xã hội sẽ được cấp trực tuyến mức độ 4 vào năm 2020

Trên 30% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến mức 4 là tiêu chí mà Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội đặt ra đến năm 2020. Đây là nội dung được thể hiện trong chỉ thị 02 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và xã hội về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Lao động Thương binh và xã hội đến năm 2020.

Trên 30% thủ tục hành chính về Lao động Thương Binh và xã hội sẽ được cấp trực tuyến mức độ 4 vào năm 2020

Hiện nay, chúng ta có 155 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, riêng Bộ Lao động Thương binh và xã hội có 4 dịch vụ, gồm 3 dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 1 dịch vụ công trực tuyến mức 4.

Để nâng cao công tác tổ chức quản lý, triển khai cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã yêu cầu các thủ trưởng đơn vị thuộc bộ, giám đốc sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; theo dõi, đánh giá và kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, trong đó chú trọng đến các nội dung đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính hàng năm do Bộ Nội vụ quy định.

Đặc biệt, trong năm 2018, chúng ta cần tiến hành rà soát, xây dựng kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 50% số thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính và cải thiện phong cách, thái độ khi tiếp xúc với người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, nghiên cứu tăng cường phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính; Thí điểm chuyển giao một số dịch vụ công phù hợp cho các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề đảm nhận. Xây dựng và đưa vào khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu chuyên ngành lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; tăng cường các hoạt động giao tiếp trực tuyến với công dân, tổ chức, doanh nghiệp; cơ quan hành chính ở địa phương cần triển khai có hiệu quả các phần mềm quản lý của ngành lao động thương binh và xã hội trong thực hiện nhiệm vụ, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

Đến này, Bộ Lao động Thương binh và xã hội. đã hoàn thành xây dựng hệ thống và thực hiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài qua mạng điện tử tại địa chỉ http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn, với tổng số hồ sơ trực tuyến đã tiếp nhận là hơn 11.400 hồ sơ.

Hiện nay, chúng ta đang “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin và giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, xây dựng kế hoạch cấp số và thẻ an sinh xã hội điện tử. Đồng thời, cần nhanh chóng thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu về an sinh xã hội để thực hiện mục tiêu trên 30% thủ tục hành chính về Lao động Thương Binh và xã hội sẽ được cấp trực tuyến mức độ 4 vào năm 2020

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top