Home Miễn Giấy phép LĐ Đối tượng được miễn giấy phép lao động

Đối tượng được miễn giấy phép lao động

Miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài mới nhất theo nghị định 11/2016 có nhiều thay đổi về trường hợp miễn giấy phép lao động. Trước khi tìm hiểu các thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Giấy Phép Lao Động PNVT khuyến cáo các bạn hãy đọc trước tiên bài viết này để vừa tiết kiệm được thời gian và chi phí phát sinh vì có thể người nước ngoài đang xin giấy phép rơi vào trường hợp miễn giấy phép lao động. Điều này thật hay nếu bạn nằm trong danh sách dưới đây. Miễn giấy phép lao động khác với trường hợp làm thủ tục xin xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Trường hợp miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Theo điều 172 luật số 10/2012/QH13, các trường hợp sau được miễn giấy phép lao động, tức không phải làm thủ tục xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, tức là người lao động nước ngoài không phải tiến hành làm bất kỳ thủ tục nào về thủ tục giấy phép lao động.

Đối tượng được miễn giấy phép lao động

 1.  Là thành viên góp vốn hoặc là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn.
 2.  Là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần.
 3.  Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được.

Miễn giấy phép lao động khác với xác nhận trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Miễn giấy phép lao động: tức là không phải xin, hay lập hồ sơ xin giấy phép lao động, thường là thời gian làm việc dưới 3 tháng. Điều này hợp lý, vì thời gian làm việc dưới 3 tháng quá ít, trong khi thủ tục xin giấy phép lao động đã mất ròng rã 1 tháng trời, đối với hồ sơ hợp lệ, còn không hợp lệ thì còn kéo dài thêm nữa.

Xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động: đây là trường hợp vẫn phải lập thủ tục xin giấy phép lao động, nhưng kết quả là giấy xác nhận đối tượng không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Hiện nay, việc thanh tra sở lao động phạt rất nhiều trường hợp làm việc mà không có giấy phép lao động và cả trường hợp làm việc mà không xin giấy xác nhận cho đối tượng không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Trường hợp được xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động

 1.  Đối tượng thuộc di chuyển nội bộ của 11 ngành dịch vụ thuộc phạm vi cảm kết của Việt Nam với WTO theo Thông tư số 35/2016/TT-BCT.
 2.  Vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyên môn và kỹ thuật hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ cho công tác nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, theo dõi đánh giá, quản lý và thực hiện chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) theo quy định hay thỏa thuận trong các điều ước quốc tế về ODA đã ký kết giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và nước ngoài;
 3.  Được Bộ Ngoại giao cấp giấy phép hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;
 4.  Được cơ quan, tổ chức của nước ngoài cử sang Việt Nam giảng dạy, nghiên cứu tại trường quốc tế thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam hoặc được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận vào giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục, đào tạo tại Việt Nam;
 5.  Tình nguyện viên có xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam;
 6.  Vào Việt Nam làm việc tại vị trí chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành hoặc lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và thời gian cộng dồn không quá 90 ngày trong 01 năm;
 7.  Vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức ở Trung ương, cấp tỉnh ký kết theo quy định của pháp luật;
 8.  Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo ở nước ngoài có thỏa thuận thực tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam;
 9.  Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam làm việc sau khi được Bộ Ngoại giao cấp phép, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác;
 10.  Có hộ chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội;
 11.  Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Như vậy, thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và thủ tục xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động giống nhau là đều phải nộp đơn xin, khác nhau là kết quả: thủ tục xin giấy lao động có kết quả sau cùng là giấy phép lao động được cấp; cái còn lại là Giấy xác nhận đối tượng không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Nếu bạn còn thắc mắc về Miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài mới nhất, liên hệ ngay PNVT, mọi lo âu của bạn sẽ biến mất!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.