Thủ tục + Form mẫu

Mẫu số 9 thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH

Mẫu số 9 thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH là mẫu đơn xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động hay mẫu xác nhận miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài thực chất là mẫu số 9 ban hành kèm theo thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 …

MIỄN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO 11 NGÀNH DỊCH VỤ

Miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong 11 ngành dịch vụ được thể hiện qua thông tư số 41/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 05/11/2014 (quy định căn cứ, thủ tục xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ …