Thủ tục + Form mẫu

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động (required documents to renew a Vietnam work permit) giúp bạn tự chuẩn bị hồ sơ gia hạn giấy phép lao động, căn cứ khoản  2, điều 10 của nghị định 34/2008/NĐ-CP. Tuy nhiên, theo quy định mới gồm Thông tư …